Cieszyński portal sportowy - wedkarstwo

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sport.cieszyn.pl.

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej sport.cieszyn.pl. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Dokładamy wszelkich starań aby serwis był dostępny dla każdego - bez względu na wiek, poziom sprawności, używany sprzęt czy oprogramowanie.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej sport.cieszyn.pl: 2017-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając "Enter" nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe           
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Wantulok - podinspektor w Wydziale Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie, adres poczty elektronicznej sport@um.cieszyn.pl., telefon 33 4794 394. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Opis dostępności wejścia do budynków i przechodzenia przez obszary kontroli oraz dostępności korytarzy, schodów i windy

1. Budynek Rynek 1 - Ratusz

a) budynek posiada jedno czynne (drugie wejście jest otwierane okazjonalnie) wejście od strony Rynku. Od strony Rynku znajduje się dodatkowe wejście do Miejskiego Centrum Informacji. Do Referatu Podatków Wydziału Finansowego prowadzi bezpośrednie wejście od strony ul. Srebrnej. Do wejść można dostać się wprost z terenu. Żadne z drzwi wejściowych do budynku nie posiada systemu automatycznego otwierania na czujnik ruchu;

b) w poziomie parteru, bez barier architektonicznych, znajduje się dostęp do Kancelarii Ogólnej (Biuro Obsługi Klienta - biuro podawcze) oraz do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.  Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku z holu wejściowego. W budynku występują bariery architektoniczne. Budynek nie jest wyposażony w windę. Na poziomie I i II piętra, w ciągach komunikacyjnych (korytarzach) występują schody różnicowe pomiędzy różnymi poziomami posadzek. Informacji udziela pracownik Kancelarii Ogólnej znajdującej się na parterze. Informacji może udzielić również pracownik merytoryczny danej komórki organizacyjnej telefonicznie lub po wezwaniu przez pracownika  Kancelarii Ogólnej.

2. Budynek Kochanowskiego 14

a) budynek posiada dwa wejścia. Wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych usytuowane jest od strony parkingu znajdującego się pomiędzy budynkiem Kochanowskiego 8 a budynkiem Kochanowskiego 14.  Do wejścia można dostać się wprost z terenu. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie;

b) na parterze, gdzie znajduje się Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wydział Sportu, osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód. Na klatce schodowej  zamontowane są poręcze. W budynku występują bariery architektoniczne. Budynek nie jest wyposażony w windę.

3. Budynek Ratuszowa 1

a) budynek posiada jedno wejście, które nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Barierą są schody prowadzące do wejścia. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie;

b) osoba niepełnosprawna może poruszać się po korytarzu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości. Pod warunkiem, że pokona barierę, o której mowa w podpunkcie a).

4. Hala Widowiskowo – Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków, ul. Sportowa 1

a) budynek posiada jedno wejście, które jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze. Budynek jest wyposażony w windę.

II. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynkach Urzędu Miejskiego oraz w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków nie ma  pochylni, platform oraz nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

III. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych  dla budynku:

a) Rynek 1, Ratuszowa 1 znajduje się  na Placu Dominikańskim;

b) Kochanowskiego 14 znajduje się na parkingu pomiędzy budynkiem Kochanowskiego 14 a budynkiem Kochanowskiego 8;

c) Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków, ul. Sportowa 1, znajduje się na parkingu ogólnodostępnym usytuowanym od strony Olzy i na nim też jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz przy głównym wejściu znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe są ogólnodostępne.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość podjechania i zaparkowania bezpośrednio przy wejściu do budynku Rynek 1 (Ratusz) od strony Rynku. W takim przypadku osoba taka  otrzymuje w Kancelarii Ogólnej doraźnie, na wniosek zezwolenie na postój w wyżej wymienionym miejscu, na czas niezbędny do załatwienia spraw w Urzędzie.

IV. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren budynków Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

V.  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

1. Poczta elektroniczna - ewgrun@um.cieszyn.pl - na ten adres można przesłać prośbę o wyznaczenie terminu wizyty w Urzędzie, ponadto na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie są dostępne adresy e-mail do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu;

2. Faks - 33 479 42 77, 33 479 42 02;

3. Telefon - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnej, pod nr telefonu: 33 479 43 29.

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Cieszynie - mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu znającego język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą; w szczególnych przypadkach – doraźnie.

VI. Uwagi końcowe

Budynki Urzędu są obiektami zabytkowymi, położonymi w zabytkowej strefie śródmieścia miasta, co powoduje pewne ograniczenia w dostępności architektonicznej.

Obecnie trwają prace projektowe dotyczące remontu budynku Ratusza (Rynek 1), których celem jest likwidacja barier architektonicznych poprzez:

a) budowę windy umożliwiającej dostęp do wszystkich kondygnacji budynku;

b) wykonanie platform ułatwiających pokonanie różnic poziomów na korytarzach budynku;

c) dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

           

 

 

menu